ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สรุปภาพรวมของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล แยกตามรุ่น
(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

  รุ่นที่   จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
  รวม  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังกัดอื่นๆ
119 369 0 488
84 147 1 232
46 771 3 820
รวม 249 1287 4 1540

 
  รุ่นที่   จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
  รวม  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังกัดอื่นๆ
61 141 0 202
63 99 1 163
25 271 0 296
รวม 149 511 1 661

 
  รุ่นที่   จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.
ScQA และ ObecQA
  รวม  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังกัดอื่นๆ
45 228 0 273
13 48 0 61
0 4 0 4
รวม 58 280 0 338

 
  รุ่นที่   จำนวนโรงเรียนที่ยังไม่ขอรับ
การประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.
  รวม  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังกัดอื่นๆ
13 0 0 13
8 0 0 8
21 496 3 520
รวม 42 496 3 541

 
 
หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 ไม่นับรวมจากโรงเรียนในเครือโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 โรงเรียน