ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากล ผ่านการประเมิน SCQA และ ObecQA แยกตามรุ่น
(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

  โรงเรียนในโครงการ
รุ่นที่  
จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
  รวม  
2557 2257-2558 2559-2560 2560 2561
63 350 52 9 1 475
0 194 22 8 0 224
0 4 0 44 252 300
รวม 63 548 74 61 253 999

 
  โรงเรียนในโครงการ
รุ่นที่  
จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ObecQA
  รวม  
2558 2559-2560 2561
63 173 37 273
0 45 16 61
0 0 4 4
รวม 63 218 57 338

 
หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 ไม่นับรวมจากโรงเรียนในเครือโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 โรงเรียน