ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากล ผ่านการประเมิน ObecQA แยกตามรุ่นและสังกัด

 โรงเรียนเข้ารับ
การประเมิน ปี พ.ศ. 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3   รวม  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อื่นๆ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อื่นๆ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อื่นๆ
2558  11 52 0 0 0 0 0 0 0 63
2559-2560  27 146 0 8 37 0 0 0 0 218
2561  7 30 0 5 11 0 0 4 0 57
รวม 45 228 0 13 48 0 0 4 0 338

 
หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 ไม่นับรวมจากโรงเรียนในเครือโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 โรงเรียน