ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามสังกัด

(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

ที่ Cluster จำนวนโรงเรียน
มาตรฐานสากล
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ยังไม่เข้ารับ
การประเมิน
จำนวนโรงเรียน
TQA
จำนวนโรงเรียน
ObecQA
จำนวนโรงเรียน
ScQA
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา  249 - 58 149 42
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  1287 - 280 511 496
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  4 - 0 1 3
รวม 1540 338 661 541

 
หมายเหตุ จำนวนโรงเรียน ObecQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้ง ScQA และ ObecQA
และจำนวนโรงเรียน ScQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ScQA อย่างเดียว