ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามปี พ.ศ.

(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

  ที่   ปี พ.ศ. รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA   รวม  
จำนวนโรงเรียน
สังกัดประถมศึกษา
จำนวนโรงเรียน
สังกัดมัธยมศึกษา
จำนวนโรงเรียน
สังกัดอื่นๆ
2558  11 52 0 63
2559-2560  35 183 0 218
2561  12 45 0 57
รวม 58 280 0 338

 
หมายเหตุ จำนวนโรงเรียน ObecQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้ง ScQA และ ObecQA
และจำนวนโรงเรียน ScQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ScQA อย่างเดียว