ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากล ผ่านการประเมิน SCQA แยกตามปี พ.ศ.
(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

  ที่   ปี พ.ศ. รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA   รวม  
จำนวนโรงเรียน
สังกัดประถมศึกษา
จำนวนโรงเรียน
สังกัดมัธยมศึกษา
จำนวนโรงเรียน
สังกัดอื่นๆ
2557  11 52 0 63
2257-2558  148 399 1 548
2559-2560  10 64 0 74
2560  33 28 0 61
2561  5 248 0 253
รวม 207 791 1 999

 
หมายเหตุ จำนวนโรงเรียน SCQA มีทั้งโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้ง SCQA และ OBECQA