ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากล แยกตามประเภท

(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

จำนวนโรงเรียน
มาตรฐานสากล
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ยังไม่เข้ารับ
การประเมิน
จำนวนโรงเรียน
TQA
จำนวนโรงเรียน
ObecQA Plus
จำนวนโรงเรียน
ObecQA
จำนวนโรงเรียน
ScQA
1540 - 338 661 541

 
หมายเหตุ จำนวนโรงเรียน ObecQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้ง ScQA และ ObecQA
และจำนวนโรงเรียน ScQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ScQA อย่างเดียว