ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตาม Cluster

(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

ที่ Cluster จำนวนโรงเรียน
มาตรฐานสากล
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ยังไม่เข้ารับ
การประเมิน
จำนวนโรงเรียน
TQA
จำนวนโรงเรียน
ObecQA
จำนวนโรงเรียน
ScQA
เขตตรวจราชการส่วนกลาง  124 0 23 73 28
เขตตรวจราชการ 1  71 0 14 32 25
เขตตรวจราชการ 2  89 0 21 45 23
เขตตรวจราชการ 3  69 0 9 30 30
เขตตรวจราชการ 4  49 0 10 22 17
เขตตรวจราชการ 5  121 0 33 44 44
เขตตรวจราชการ 6  62 0 13 27 22
เขตตรวจราชการ 7  26 0 3 13 10
เขตตรวจราชการ 8  59 0 7 26 26
10  เขตตรวจราชการ 9  53 0 14 24 15
11  เขตตรวจราชการ 10  91 0 13 29 49
12  เขตตรวจราชการ 11  65 0 11 35 19
13  เขตตรวจราชการ 12  112 0 33 36 43
14  เขตตรวจราชการ 13  144 0 22 40 82
15  เขตตรวจราชการ 14  99 0 27 35 37
16  เขตตรวจราชการ 15  68 0 13 32 23
17  เขตตรวจราชการ 16  74 0 26 34 14
18  เขตตรวจราชการ 17  83 0 28 41 14
19  เขตตรวจราชการ 18  81 0 18 43 20
รวม 1540 338 661 541

 
หมายเหตุ จำนวนโรงเรียน ObecQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้ง ScQA และ ObecQA
และจำนวนโรงเรียน ScQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ScQA อย่างเดียว