ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามภูมิภาค

ที่ ภูมิภาค จำนวนโรงเรียน
มาตรฐานสากล
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ยังไม่เข้ารับ
การประเมิน
จำนวนโรงเรียน
TQA
จำนวนโรงเรียน
ObecQA
จำนวนโรงเรียน
ScQA
ภาคเหนือ  306 - 85 150 71
ภาคอีสาน  511 - 106 175 230
ภาคกลาง  404 - 76 200 128
ภาคตะวันออก  110 - 22 52 36
ภาคใต้  152 - 32 68 52
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  57 - 17 16 24
รวม 1540 338 661 541

(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

หมายเหตุ จำนวนโรงเรียน ObecQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้ง ScQA และ ObecQA
และจำนวนโรงเรียน ScQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ScQA อย่างเดียว