รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งหมด
ที่ยังไม่ขอรับการประเมิน

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ภาค Cluster
1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
2 วัดหนัง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
3 พร้านีลวัชระ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2
4 อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
5 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
7 อนุบาลระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
8 วัดเนินเขาดิน ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
9 อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9
10 อนุบาลตราด ตราด สพป.ตราด ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9
11 อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
12 หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
13 บ้านจอมพระ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
14 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
15 ชุมชนบ้านหัวขัว ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
16 บ้านท่าสองคอน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
17 ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
18 บ้านหนองเกิด ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
19 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
20 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ น่าน สพป.น่าน เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
21 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
22 บ้านบ่อเบี้ย พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
23 บ้านสระ พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
24 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
25 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
26 บ้านห้วยผึ้ง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
27 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
28 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
29 อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
30 วัดเบญพาด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
31 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
32 วัดนราภิรมย์ นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
33 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
34 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
35 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
36 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
37 บ้านหนองชุมพล เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
38 บ้านแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
39 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
40 บ้านสะพานยูง ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
41 บ้านแป๊ะบุญ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
42 บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
43 ราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
44 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
45 ศิลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
46 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
47 วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
48 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
49 วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
50 วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
51 มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
52 ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
53 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
54 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
55 วัดรางบัว กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
56 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
57 แจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
58 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
59 ไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
60 วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
61 มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
62 วิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
63 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
64 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
65 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
66 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
67 มัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
68 ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
69 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
70 ลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง
71 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
72 ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
73 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
74 วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
75 อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
76 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
77 นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
78 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
79 ผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
80 บางไทรวิทยา พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
81 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
82 บัวแก้วเกษร ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
83 ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
84 หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
85 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
86 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
87 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
88 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
89 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
90 หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
91 ซับน้อยเหนือวิทยาคม สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
92 สุธีวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
93 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
94 บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
95 หนองแซงวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
96 เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
97 ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
98 บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
99 มวกเหล็กวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
100 แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
101 ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
102 อินทร์บุรี สิงห์บุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1
103 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2
104 มัธยมวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2
105 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2
106 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2
107 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2
108 บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2
109 บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2
110 บางน้ำเปรี้ยววิทยา ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
111 ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
112 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
113 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
114 บางปะกง(บวรวิทยายน) ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
115 พุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
116 วังตะเคียนวิทยาคม ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
117 มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
118 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
119 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
120 ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
121 นวมราชานุสรณ์ นครนายก สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
122 บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
123 องครักษ์ นครนายก สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
124 ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
125 วังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
126 ทัพราชวิทยา สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
127 คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9
128 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
129 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
130 มัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
131 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
132 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
133 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
134 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
135 โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
136 บ้านคาวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
137 สวนผึ้งวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
138 ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
139 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
140 หนองโพวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
141 ช่องพรานวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
142 พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
143 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
144 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
145 บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
146 พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
147 หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
148 ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
149 เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
150 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
151 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
152 สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
153 ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3
154 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
155 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
156 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
157 สามพรานวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2
158 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
159 หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
160 บ้านแหลมวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
161 ท่ายางวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
162 แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
163 ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
164 เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
165 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
166 หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
167 หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
168 บางสะพานน้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4
169 สุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
170 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
171 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
172 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
173 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
174 เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
175 พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
176 พรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
177 บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
178 ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
179 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
180 พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
181 พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
182 เมืองหลังสวน ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
183 ปะทิววิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
184 ละแมวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
185 ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
186 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
187 ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
188 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
189 ช้างกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
190 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
191 ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
192 สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
193 ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
194 พัทลุงพิทยาคม พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
195 ประภัสสรรังสิต พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
196 บางแก้วพิทยาคม พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
197 ตะโหมด พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
198 ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
199 ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
200 ควนขนุน พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
201 เขาชัยสน พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
202 คลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
203 อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
204 ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
205 ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
206 เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
207 คันธพิทยาคาร ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
208 สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
209 สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
210 หาดสำราญวิทยาคม ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
211 สามัคคีศึกษา ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
212 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
213 กันตังพิทยากร ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
214 วังวิเศษ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
215 ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
216 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
217 ทับปุดวิทยา พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
218 ท้ายเหมืองวิทยา พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
219 กะเปอร์วิทยา ระนอง สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
220 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
221 รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
222 ร่มเกล้า นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
223 ตากใบ นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
224 เวียงสุวรรณวิทยาคม นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
225 สุคิรินวิทยา นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
226 มัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
227 สวนพระยาวิทยา นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7
228 สทิงพระวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
229 เทพา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
230 นาทวีวิทยาคม สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
231 สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
232 ระโนด สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
233 ระโนดวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
234 สงขลาวิทยาคม สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
235 รัตภูมิวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
236 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
237 ควนเนียงวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5
238 ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
239 ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
240 ควนโดนวิทยา สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
241 ละงูพิทยาคม สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6
242 คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
243 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
244 แสนสุข ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
245 อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
246 ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
247 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
248 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
249 สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
250 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
251 พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
252 พานทอง ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
253 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
254 บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
255 เพรักษมาตาวิทยา ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
256 ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
257 วังจันทร์วิทยา ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
258 สุนทรภู่พิทยา ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8
259 บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
260 กุดดู่พิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
261 ยางหล่อวิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
262 กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
263 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
264 นาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
265 นาด้วงวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
266 ภูกระดึงวิทยาคม เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
267 ภูหลวงวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
268 สันติวิทยาสรรพ์ เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
269 หนองหินวิทยาคม เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
270 ผาอินทร์แปลงวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
271 อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
272 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
273 สามพร้าววิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
274 หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
275 สร้างคอมวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
276 เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
277 สุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
278 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
279 ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
280 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
281 ไชยวานวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
282 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
283 บ้านดุงวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
284 พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
285 กู่แก้ววิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
286 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
287 ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
288 นาสวรรค์พิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
289 พรเจริญวิทยา บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
290 บุ่งคล้านคร บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
291 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
292 บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
293 ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
294 โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
295 ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
296 เซกา บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
297 น้ำสวยวิทยา หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
298 โพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
299 ประชาบดีพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
300 หนองคายวิทยาคาร หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
301 ท่าบ่อ หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
302 พานพร้าว หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
303 สังคมวิทยา หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
304 เซิมพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
305 ปากสวยพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
306 กุดบงพิทยาคาร หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
307 วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10
308 คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
309 ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
310 มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
311 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
312 นาทมวิทยา นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
313 คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
314 ดงมะไฟวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
315 ท่าแร่ศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
316 เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
317 คำเพิ่มพิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
318 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
319 ธรรมบวรวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
320 แวงพิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
321 หนองหลวงศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
322 โคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
323 ส่องดาววิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
324 กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
325 อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
326 โพนงามศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11
327 กมลาไสย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
328 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
329 ร่องคำ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
330 สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
331 สามชัย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
332 ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
333 ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
334 หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
335 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
336 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
337 คำม่วง กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
338 ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
339 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
340 โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
341 แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
342 แวงน้อยศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
343 โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
344 บ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
345 บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
346 ชนบทศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
347 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
348 อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
349 เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
350 หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
351 เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
352 กุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
353 จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
354 เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
355 กันทรวิชัย มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
356 บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
357 นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
358 พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
359 นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
360 มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
361 ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
362 เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
363 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
364 โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
365 ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
366 ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12
367 เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
368 ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
369 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
370 ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
371 เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
372 โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
373 กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
374 พังเคนพิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
375 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
376 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
377 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
378 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
379 สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
380 สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
381 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
382 น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
383 โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
384 บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
385 นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
386 ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
387 วารินชำราบ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
388 วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
389 โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
390 เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
391 อ่างศิลา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
392 ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
393 สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
394 นาจะหลวย อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
395 นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
396 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
397 ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
398 คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
399 อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
400 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
401 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
402 ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14
403 เมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
404 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
405 ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
406 เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
407 บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
408 นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
409 คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
410 หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
411 เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
412 นายางกลักพิทยาคม ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
413 บุญวัฒนา 2 นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
414 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
415 ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
416 หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
417 ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
418 โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
419 โคราชพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
420 โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
421 เสิงสาง นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
422 หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
423 มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
424 เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
425 นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
426 ภู่วิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
427 ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
428 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
429 สีดาวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
430 ขามสะแกแสง นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
431 ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
432 พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
433 ห้วยราชพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
434 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
435 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
436 คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
437 ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
438 พุทไธสง บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
439 เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
440 สตึก บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
441 นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
442 กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
443 แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
444 กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
445 ไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
446 หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
447 ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
448 หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
449 ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
450 โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
451 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
452 พนมรุ้ง บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
453 ภัทรบพิตร บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
454 กนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
455 ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
456 โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
457 พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
458 สิงหวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
459 นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
460 ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
461 ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
462 สวายวิทยาคาร สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
463 นาดีวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
464 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
465 แตลศิริวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
466 สุรพินท์พิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
467 เมืองบัววิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
468 กาบเชิงวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
469 สังขะ สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
470 ตานีวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
471 แนงมุดวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
472 กระเทียมวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
473 ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
474 บัวเชดวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
475 พนมดงรักวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
476 ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
477 หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
478 พนาสนวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
479 สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
480 สินรินทร์วิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
481 ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
482 นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13
483 ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
484 เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
485 อรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
486 แม่แตง เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
487 อมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
488 พร้าววิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
489 แม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
490 เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
491 สารภีพิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
492 บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
493 แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
494 สบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
495 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
496 ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
497 ป่าซาง ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
498 เสริมงามวิทยาคม ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
499 แม่เมาะวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
500 ประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
501 สบปราบพิทยาคม ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15
502 ปงรัชดาภิเษก พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
503 พานพิเศษพิทยา เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
504 ป่าแดดวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
505 เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
506 เชียงแสนวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
507 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
508 วังชิ้นวิทยา แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16
509 อุ้มผางวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
510 ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
511 ฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
512 บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
513 น้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
514 พิชัย อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
515 ทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
516 ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
517 บ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
518 ชาติตระการวิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
519 พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
520 วัดโบสถ์ศึกษา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
521 บางระกำวิทยศึกษา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
522 ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17
523 พิไกรวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
524 เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
525 ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
526 โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
527 พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
528 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
529 คณฑีพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
530 นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
531 โค้งไผ่วิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
532 สลกบาตรวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
533 ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
534 ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
535 โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
536 เขาทรายทับคล้อพิทยา พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
537 สระหลวงพิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
538 หนองโสนพิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
539 สากเหล็กวิทยา พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
540 บรรพตพิสัยพิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18
541 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18