รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามภูมิภาค
ภาคเหนือ

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ScQA รุ่น ปี พ.ศ. ObecQA รุ่น ปี พ.ศ.
1 ราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
2 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
3 ฮอดพิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 2561
4 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 2257-2558 2559-2560
5 จอมทอง เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2557 2558
6 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
7 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
8 หอพระ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
9 กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
10 ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
11 สันกำแพง เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
12 เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
13 อรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
14 สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
15 แม่แตง เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
16 แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
17 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
18 ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2561 -
19 สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
20 อมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
21 พร้าววิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
22 แม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
23 สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
24 ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2257-2558 -
25 เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
26 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 2561 -
27 สารภีพิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
28 บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
29 แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 - -
30 ปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 2561 -
31 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 2257-2558 -
32 สบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 - -
33 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 - -
34 ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 - -
35 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน สพม.เขต 35 2257-2558 2559-2560
36 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน สพม.เขต 35 2257-2558 2559-2560
37 ลำปางกัลยาณี ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 2559-2560
38 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน สพม.เขต 35 2257-2558 2559-2560
39 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ลำพูน สพม.เขต 35 2257-2558 2559-2560
40 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง สพม.เขต 35 2557 2558
41 ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน สพม.เขต 35 2257-2558 -
42 อุโมงค์วิทยาคม ลำพูน สพม.เขต 35 2257-2558 -
43 วชิรป่าซาง ลำพูน สพม.เขต 35 2257-2558 -
44 ป่าซาง ลำพูน สพม.เขต 35 - -
45 เสริมงามวิทยาคม ลำปาง สพม.เขต 35 - -
46 แม่เมาะวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 - -
47 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
48 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
49 ประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง สพม.เขต 35 - -
50 ห้างฉัตรวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
51 แม่สันวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
52 วังเหนือวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
53 ทุ่งกว๋าววิทยาคม ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
54 แจ้ห่มวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
55 เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน สพม.เขต 35 2257-2558 -
56 สบปราบพิทยาคม ลำปาง สพม.เขต 35 - -
57 แม่ทะประชาสามัคคี ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
58 แม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
59 เถินวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 2257-2558 -
60 แม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 2561
61 ภูซางวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2560 2561
62 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา สพม.เขต 36 2257-2558 2559-2560
63 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 2559-2560
64 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 2559-2560
65 เทิงวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 2559-2560
66 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 2559-2560
67 พะเยาพิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2257-2558 2559-2560
68 จุนวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2257-2558 2559-2560
69 เชียงคำวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2257-2558 2559-2560
70 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
71 ห้วยสักวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
72 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
73 สามัคคีวิทยาคม 2 เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 -
74 พานพิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 -
75 พานพิเศษพิทยา เชียงราย สพม.เขต 36 - -
76 ป่าแดดวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 - -
77 ปล้องวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
78 เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 - -
79 แม่สรวยวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
80 วาวีวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
81 แม่ลาววิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
82 สันติคีรีวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
83 เชียงของวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
84 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย สพม.เขต 36 2561 -
85 พญาเม็งราย เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 -
86 ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2561 -
87 ดอกคำใต้วิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2257-2558 -
88 ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2561 -
89 งำเมืองวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2561 -
90 แม่ใจวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2561 -
91 ดงเจนวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2561 -
92 พญาลอวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2561 -
93 ฝายกวางวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2561 -
94 เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2257-2558 -
95 ปงรัชดาภิเษก พะเยา สพม.เขต 36 - -
96 ปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 2561 -
97 แม่จันวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 -
98 เชียงแสนวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 - -
99 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย สพม.เขต 36 2257-2558 -
100 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ สพม.เขต 37 2257-2558 2559-2560
101 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ สพม.เขต 37 2257-2558 2559-2560
102 สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ สพม.เขต 37 2257-2558 2559-2560
103 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน สพม.เขต 37 2257-2558 2559-2560
104 สา น่าน สพม.เขต 37 2257-2558 2559-2560
105 ปัว น่าน สพม.เขต 37 2257-2558 2559-2560
106 สตรีศรีน่าน น่าน สพม.เขต 37 2557 2558
107 ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่ สพม.เขต 37 2561 -
108 ลองวิทยา แพร่ สพม.เขต 37 2561 -
109 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ แพร่ สพม.เขต 37 - -
110 วังชิ้นวิทยา แพร่ สพม.เขต 37 - -
111 สองพิทยาคม แพร่ สพม.เขต 37 2561 -
112 ม่วงไข่พิทยาคม แพร่ สพม.เขต 37 2561 -
113 นาน้อย น่าน สพม.เขต 37 2561 -
114 ท่าวังผาพิทยาคม น่าน สพม.เขต 37 2561 -
115 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น่าน สพม.เขต 37 2561 -
116 ผดุงปัญญา ตาก สพม.เขต 38 2257-2558 2561
117 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 2257-2558 2559-2560
118 สรรพวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 2257-2558 2559-2560
119 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย สพม.เขต 38 2257-2558 2559-2560
120 อุดมดรุณี สุโขทัย สพม.เขต 38 2257-2558 2559-2560
121 ตากพิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 2557 2558
122 ทุ่งฟ้าวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 2561 -
123 วังหินกิตติวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 2561 -
124 บ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) ตาก สพม.เขต 38 2561 -
125 แม่ระมาดวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 2561 -
126 ท่าสองยางวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 2561 -
127 แม่กุวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 2561 -
128 อุ้มผางวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 - -
129 เมืองเชลียง สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
130 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
131 บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
132 หนองกลับวิทยาคม สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
133 เมืองด้งวิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
134 ศรีนคร สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
135 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
136 ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 - -
137 แม่จะเราวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 2561 -
138 พบพระวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 2561 -
139 บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
140 คีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
141 กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 2561 -
142 ท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 2257-2558 2561
143 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 2257-2558 2561
144 จ่านกร้อง พิษณุโลก สพม.เขต 39 2257-2558 2561
145 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก สพม.เขต 39 2257-2558 2561
146 บางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก สพม.เขต 39 2257-2558 2561
147 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 2257-2558 2559-2560
148 นครไทย พิษณุโลก สพม.เขต 39 2257-2558 2559-2560
149 เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 2257-2558 2559-2560
150 พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 2257-2558 2559-2560
151 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 2557 2558
152 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก สพม.เขต 39 2557 2558
153 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สพม.เขต 39 2557 2558
154 ฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 - -
155 บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 - -
156 น้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 - -
157 พิชัย อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 - -
158 ทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 - -
159 ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 - -
160 วังทองพิทยาคม พิษณุโลก สพม.เขต 39 2560 -
161 บ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก สพม.เขต 39 - -
162 ชาติตระการวิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 - -
163 พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 - -
164 วัดโบสถ์ศึกษา พิษณุโลก สพม.เขต 39 - -
165 บางระกำวิทยศึกษา พิษณุโลก สพม.เขต 39 - -
166 ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 - -
167 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2257-2558 2561
168 นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2257-2558 2561
169 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2257-2558 2559-2560
170 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2257-2558 2559-2560
171 หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2257-2558 2559-2560
172 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2257-2558 2559-2560
173 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2557 2558
174 ชนแดนวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
175 ดงขุยวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
176 เมืองราดวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
177 แคมป์สนวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
178 ศรีเทพประชาสรรค์ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
179 เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
180 เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
181 นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
182 บึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
183 วังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 2561 -
184 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2257-2558 2559-2560
185 วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2257-2558 2559-2560
186 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 2257-2558 2559-2560
187 บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 2257-2558 2559-2560
188 วัชรวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2557 2558
189 ไทรงามพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2561 -
190 พิไกรวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
191 เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
192 ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
193 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2561 -
194 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2257-2558 -
195 โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
196 พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
197 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
198 คณฑีพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
199 นาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2561 -
200 นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
201 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2257-2558 -
202 ขาณุวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2257-2558 -
203 โค้งไผ่วิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
204 สลกบาตรวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
205 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2257-2558 -
206 วังแขมวิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2561 -
207 ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
208 ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 - -
209 คลองลานวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2257-2558 -
210 สามง่ามชนูปถัมภ์ พิจิตร สพม.เขต 41 2257-2558 -
211 ระหานวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 2561 -
212 ตะพานหิน พิจิตร สพม.เขต 41 2257-2558 -
213 โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร สพม.เขต 41 - -
214 เขาทรายทับคล้อพิทยา พิจิตร สพม.เขต 41 - -
215 สระหลวงพิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 - -
216 หนองโสนพิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 - -
217 สากเหล็กวิทยา พิจิตร สพม.เขต 41 - -
218 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2257-2558 2559-2560
219 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2257-2558 2559-2560
220 เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2257-2558 2559-2560
221 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2257-2558 2559-2560
222 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี สพม.เขต 42 2257-2558 2559-2560
223 อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี สพม.เขต 42 2257-2558 2559-2560
224 บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี สพม.เขต 42 2257-2558 2559-2560
225 ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2257-2558 2559-2560
226 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2557 2558
227 บรรพตพิสัยพิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 - -
228 หนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2561 -
229 แม่วงก์พิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2560 -
230 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2560 -
231 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2561 -
232 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2560 -
233 พระบางวิทยา นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2560 -
234 หนองบัว นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2257-2558 -
235 ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2560 -
236 ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2257-2558 -
237 ทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี สพม.เขต 42 2560 -
238 สว่างอารมณ์วิทยาคม อุทัยธานี สพม.เขต 42 2561 -
239 ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี สพม.เขต 42 2561 -
240 พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี สพม.เขต 42 2257-2558 -
241 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี สพม.เขต 42 - -
242 ลานสักวิทยา อุทัยธานี สพม.เขต 42 2561 -
243 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ อุทัยธานี สพม.เขต 42 2560 -
244 เก้าเลี้ยววิทยา นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2560 -
245 พยุหะพิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2560 -
246 ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2561 -
247 ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 2560 -
248 พุทธิโศภน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2257-2558 2559-2560
249 บ้านสันกำแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2257-2558 2559-2560
250 อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2557 2558
251 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2257-2558 -
252 อนุบาลลำพูน ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 2257-2558 -
253 บ้านหนองเกิด ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 - -
254 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 2257-2558 2561
255 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 - -
256 อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2257-2558 2559-2560
257 บ้านในเมือง อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2257-2558 -
258 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2257-2558 -
259 วัดวังกอง อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2257-2558 -
260 อนุบาลบ้านโคก อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2257-2558 -
261 อนุบาลแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 2257-2558 2561
262 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 2557 2558
263 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) น่าน สพป.น่าน เขต 1 2257-2558 2559-2560
264 ราชานุบาล น่าน สพป.น่าน เขต 1 2257-2558 2559-2560
265 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ น่าน สพป.น่าน เขต 2 - -
266 อนุบาลพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 2257-2558 2561
267 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 - -
268 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 2257-2558 -
269 บ้านบ่อเบี้ย พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 - -
270 บ้านสระ พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 - -
271 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 - -
272 อนุบาลเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 2257-2558 2561
273 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 2257-2558 2561
274 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 2257-2558 2559-2560
275 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 - -
276 บ้านห้วยผึ้ง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 - -
277 อนุบาลเชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 2257-2558 2561
278 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 2257-2558 -
279 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2257-2558 -
280 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2557 2558
281 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2257-2558 -
282 อนุบาลท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2257-2558 -
283 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2257-2558 -
284 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 2257-2558 2559-2560
285 อนุบาลลานสัก อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 2560 2561
286 วัดหนองบัว อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 2257-2558 -
287 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 2257-2558 -
288 บ้านเขาวง อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 2257-2558 -
289 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 2257-2558 -
290 บ้านสุวรรณภูมิ กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2257-2558 -
291 สาธิต กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2257-2558 -
292 อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2257-2558 -
293 วัดคูยาง กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2257-2558 -
294 อนุบาลตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 2257-2558 -
295 ตากสินราชานุสรณ์ ตาก สพป.ตาก เขต 1 2257-2558 -
296 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 2257-2558 2559-2560
297 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 2560 -
298 อนุบาลศรีสำโรง สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 2257-2558 -
299 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 2257-2558 2559-2560
300 จ่าการบุญ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 2257-2558 -
301 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 2257-2558 -
302 อนุบาลพิจิตร พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 2257-2558 2559-2560
303 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 - -
304 อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 2257-2558 -
305 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2257-2558 -
306 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2257-2558 -