รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามภูมิภาค
ภาคอีสาน

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ScQA รุ่น ปี พ.ศ. ObecQA รุ่น ปี พ.ศ.
1 ภูเรือวิทยา เลย สพม.เขต 19 2257-2558 2561
2 หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 2257-2558 2559-2560
3 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 2257-2558 2559-2560
4 ศรีสงครามวิทยา เลย สพม.เขต 19 2257-2558 2559-2560
5 เลยพิทยาคม เลย สพม.เขต 19 2557 2558
6 บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 - -
7 โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 2561 -
8 กุดดู่พิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 - -
9 ยางหล่อวิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 - -
10 กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 - -
11 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 2561 -
12 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 - -
13 นาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 - -
14 คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 2257-2558 -
15 เลยอนุกูลวิทยา เลย สพม.เขต 19 2561 -
16 นาด้วงวิทยา เลย สพม.เขต 19 - -
17 เชียงคาน เลย สพม.เขต 19 2561 -
18 ศรีสองรักษ์วิทยา เลย สพม.เขต 19 2561 -
19 เชียงกลมวิทยา เลย สพม.เขต 19 2561 -
20 ท่าลี่วิทยา เลย สพม.เขต 19 2561 -
21 ภูกระดึงวิทยาคม เลย สพม.เขต 19 - -
22 ภูหลวงวิทยา เลย สพม.เขต 19 - -
23 สันติวิทยาสรรพ์ เลย สพม.เขต 19 - -
24 หนองหินวิทยาคม เลย สพม.เขต 19 - -
25 ผาอินทร์แปลงวิทยา เลย สพม.เขต 19 - -
26 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 2257-2558 2561
27 หนองหานวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 2257-2558 2561
28 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพม.เขต 20 2257-2558 2559-2560
29 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สพม.เขต 20 2257-2558 2559-2560
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี สพม.เขต 20 2557 2558
31 โนนสูงพิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 2561 -
32 อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
33 ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 2561 -
34 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
35 สามพร้าววิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
36 หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
37 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี สพม.เขต 20 2257-2558 -
38 สร้างคอมวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
39 เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
40 สุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
41 หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี สพม.เขต 20 2561 -
42 กุมภวาปี อุดรธานี สพม.เขต 20 2257-2558 -
43 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
44 ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
45 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
46 วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 2561 -
47 ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 2561 -
48 ไชยวานวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
49 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
50 บ้านเชียงวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 2257-2558 -
51 บ้านดุงวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
52 พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
53 กู่แก้ววิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
54 กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี สพม.เขต 20 2561 -
55 น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 2561 -
56 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
57 ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 - -
58 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย สพม.เขต 21 2257-2558 2559-2560
59 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สพม.เขต 21 2557 2558
60 บึงกาฬ บึงกาฬ สพม.เขต 21 2257-2558 -
61 นาสวรรค์พิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 - -
62 พรเจริญวิทยา บึงกาฬ สพม.เขต 21 - -
63 บุ่งคล้านคร บึงกาฬ สพม.เขต 21 - -
64 น้ำสวยวิทยา หนองคาย สพม.เขต 21 - -
65 โพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 - -
66 ประชาบดีพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 - -
67 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ สพม.เขต 21 - -
68 บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 - -
69 ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ สพม.เขต 21 - -
70 หนองคายวิทยาคาร หนองคาย สพม.เขต 21 - -
71 ท่าบ่อ หนองคาย สพม.เขต 21 - -
72 พานพร้าว หนองคาย สพม.เขต 21 - -
73 สังคมวิทยา หนองคาย สพม.เขต 21 - -
74 เซิมพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 - -
75 ปากสวยพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 - -
76 กุดบงพิทยาคาร หนองคาย สพม.เขต 21 - -
77 โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 - -
78 ศรีชมภูวิทยา บึงกาฬ สพม.เขต 21 2561 -
79 ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 - -
80 วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย สพม.เขต 21 - -
81 เซกา บึงกาฬ สพม.เขต 21 - -
82 เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม สพม.เขต 22 2257-2558 2559-2560
83 มุกดาหาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 2557 2558
84 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม สพม.เขต 22 2557 2558
85 มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร สพม.เขต 22 2561 -
86 คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร สพม.เขต 22 2561 -
87 ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 2561 -
88 นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร สพม.เขต 22 2561 -
89 ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร สพม.เขต 22 2561 -
90 ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร สพม.เขต 22 2257-2558 -
91 คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 - -
92 หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร สพม.เขต 22 2561 -
93 คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม สพม.เขต 22 - -
94 นครพนมวิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
95 ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม สพม.เขต 22 - -
96 บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
97 ปลาปากวิทยา นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
98 มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม สพม.เขต 22 - -
99 ธาตุพนม นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
100 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
101 นาถ่อนพัฒนา นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
102 นาแกพิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
103 พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
104 นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
105 อุเทนพัฒนา นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
106 พะทายพิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
107 บ้านแพงพิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
108 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม สพม.เขต 22 2257-2558 -
109 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม สพม.เขต 22 - -
110 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม สพม.เขต 22 2561 -
111 นาทมวิทยา นครพนม สพม.เขต 22 - -
112 ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 2257-2558 2559-2560
113 มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร สพม.เขต 23 2257-2558 2559-2560
114 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สพม.เขต 23 2257-2558 2559-2560
115 สว่างแดนดิน สกลนคร สพม.เขต 23 2257-2558 2559-2560
116 มัธยมวานรนิวาส สกลนคร สพม.เขต 23 2257-2558 2559-2560
117 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สพม.เขต 23 2557 2558
118 ดงมะไฟวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 - -
119 สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
120 ท่าแร่ศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 - -
121 กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
122 โพธิแสนวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
123 เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 - -
124 ร่มเกล้า สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
125 คำเพิ่มพิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 - -
126 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลนคร สพม.เขต 23 - -
127 พังโคนวิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
128 กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
129 พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
130 ธรรมบวรวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 - -
131 แวงพิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 - -
132 หนองหลวงศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 - -
133 โคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร สพม.เขต 23 - -
134 ส่องดาววิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 - -
135 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
136 กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร สพม.เขต 23 - -
137 บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
138 อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 - -
139 โพนงามศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 - -
140 เจริญศิลป์ศึกษา (โพธิ์คำอนุสรณ์) สกลนคร สพม.เขต 23 2561 -
141 อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 2257-2558 2559-2560
142 เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 2257-2558 2559-2560
143 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 2557 2558
144 กมลาไสย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
145 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
146 ร่องคำ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
147 สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
148 สามชัย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
149 ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
150 ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
151 ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 2257-2558 -
152 หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
153 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
154 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
155 คำม่วง กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
156 สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 2560 -
157 ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
158 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 - -
159 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
160 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
161 พล ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
162 หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
163 นครขอนแก่น ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
164 ขามแก่นนคร ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
165 บ้านไผ่ ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
166 มัญจาศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
167 น้ำพองศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
168 บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
169 หนองเรือวิทยา ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
170 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
171 ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
172 ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 2559-2560
173 กัลยาณวัตร ขอนแก่น สพม.เขต 25 2557 2558
174 สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 -
175 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ขอนแก่น สพม.เขต 25 2257-2558 -
176 โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
177 แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
178 แวงน้อยศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
179 ฝางวิทยายน ขอนแก่น สพม.เขต 25 2561 -
180 โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
181 ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น สพม.เขต 25 2560 -
182 บ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
183 บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
184 ชนบทศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
185 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
186 อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
187 เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
188 หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
189 เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
190 กุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
191 จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
192 เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 - -
193 วาปีปทุม มหาสารคาม สพม.เขต 26 2257-2558 2559-2560
194 ผดุงนารี มหาสารคาม สพม.เขต 26 2257-2558 2559-2560
195 เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม สพม.เขต 26 2257-2558 2559-2560
196 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม สพม.เขต 26 2557 2558
197 โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม สพม.เขต 26 2257-2558 -
198 กันทรวิชัย มหาสารคาม สพม.เขต 26 - -
199 บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม สพม.เขต 26 - -
200 นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม สพม.เขต 26 - -
201 พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม สพม.เขต 26 - -
202 นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม สพม.เขต 26 - -
203 มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม สพม.เขต 26 - -
204 ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม สพม.เขต 26 - -
205 เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม สพม.เขต 26 - -
206 บรบือ มหาสารคาม สพม.เขต 26 2560 -
207 โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2257-2558 2561
208 หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2257-2558 2561
209 สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2257-2558 2561
210 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2257-2558 2561
211 ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2257-2558 2559-2560
212 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2257-2558 2559-2560
213 เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2257-2558 2559-2560
214 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2557 2558
215 พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
216 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
217 สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
218 ช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
219 เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
220 ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
221 อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
222 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
223 เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
224 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 - -
225 โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 - -
226 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
227 ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 - -
228 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
229 โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
230 ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 - -
231 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2561 -
232 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 2257-2558 -
233 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2257-2558 2561
234 กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2257-2558 2561
235 กำแพง ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2257-2558 2561
236 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร สพม.เขต 28 2257-2558 2561
237 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2257-2558 2559-2560
238 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2257-2558 2559-2560
239 ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2257-2558 2559-2560
240 กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2257-2558 2559-2560
241 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 2257-2558 2559-2560
242 มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 2257-2558 2559-2560
243 เลิงนกทา ยโสธร สพม.เขต 28 2257-2558 2559-2560
244 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2557 2558
245 ศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
246 ตูมพิทยานุสรณ์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
247 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
248 โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
249 เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
250 น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
251 นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
252 ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
253 ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
254 ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
255 ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
256 กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
257 ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
258 ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
259 เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
260 ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
261 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
262 กันทรลักษณ์วิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
263 บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 2561 -
264 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ยโสธร สพม.เขต 28 2561 -
265 ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร สพม.เขต 28 2561 -
266 ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 2561 -
267 ค้อวังวิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 2561 -
268 ทรายมูลวิทยา ยโสธร สพม.เขต 28 2561 -
269 กุดชุมวิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 2561 -
270 ป่าติ้ววิทยา ยโสธร สพม.เขต 28 2561 -
271 นารีนุกูล อุบลราชธานี สพม.เขต 29 2257-2558 2559-2560
272 มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี สพม.เขต 29 2257-2558 2559-2560
273 โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 2257-2558 2559-2560
274 ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 2257-2558 2559-2560
275 เดชอุดม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 2257-2558 2559-2560
276 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 2257-2558 2559-2560
277 อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 2257-2558 2559-2560
278 หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 2257-2558 2559-2560
279 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สพม.เขต 29 2557 2558
280 เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
281 ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
282 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
283 ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
284 เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
285 โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
286 กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
287 พังเคนพิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
288 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
289 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
290 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
291 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
292 สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
293 สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
294 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
295 น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
296 โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
297 บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
298 นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
299 ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
300 ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 2257-2558 -
301 วารินชำราบ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
302 วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
303 โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
304 เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
305 อ่างศิลา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
306 ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
307 สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
308 นาจะหลวย อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
309 นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
310 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 - -
311 ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 - -
312 คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 - -
313 อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 - -
314 พนาศึกษา อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 2560 -
315 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 - -
316 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 - -
317 ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 - -
318 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2257-2558 2561
319 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2257-2558 2559-2560
320 สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2257-2558 2559-2560
321 บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2257-2558 2559-2560
322 แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2257-2558 2559-2560
323 จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2257-2558 2559-2560
324 ภูเขียว ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2557 2558
325 เมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
326 บ้านค่ายวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2561 -
327 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
328 หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2561 -
329 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2561 -
330 ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
331 เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
332 บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
333 นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
334 คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
335 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ สพม.เขต 30 2257-2558 -
336 หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
337 เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
338 นายางกลักพิทยาคม ชัยภูมิ สพม.เขต 30 - -
339 จักราชวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 2559-2560
340 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 2559-2560
341 พิมายวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 2559-2560
342 พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 2559-2560
343 เมืองคง นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 2559-2560
344 มหิศราธิบดี นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
345 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
346 บุญวัฒนา 2 นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
347 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
348 โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
349 ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
350 หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
351 ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
352 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
353 บุญวัฒนา นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
354 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
355 สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
356 โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
357 โคราชพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
358 โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
359 เสิงสาง นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
360 ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
361 หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
362 มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
363 ปากช่อง นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
364 เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
365 นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
366 ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
367 ภู่วิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
368 ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
369 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
370 สีดาวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
371 มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา สพม.เขต 31 2257-2558 -
372 ขามสะแกแสง นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
373 ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 - -
374 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 2257-2558 2561
375 ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 2557 2558
376 พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
377 ห้วยราชพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
378 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 2257-2558 -
379 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
380 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
381 คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
382 ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
383 พุทไธสง บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
384 เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
385 สตึก บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
386 นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
387 กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
388 แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
389 กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
390 ไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
391 บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 2561 -
392 หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
393 ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
394 หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
395 ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
396 โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
397 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
398 พนมรุ้ง บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
399 ภัทรบพิตร บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
400 บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 2561 -
401 กนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
402 ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
403 โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
404 พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
405 นางรอง บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 2257-2558 -
406 สิงหวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
407 นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
408 ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 - -
409 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สพม.เขต 33 2257-2558 2559-2560
410 สิรินธร สุรินทร์ สพม.เขต 33 2257-2558 2559-2560
411 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 2257-2558 2559-2560
412 ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์ สพม.เขต 33 2557 2558
413 ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
414 สวายวิทยาคาร สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
415 นาดีวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
416 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
417 วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ สพม.เขต 33 2561 -
418 จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 2561 -
419 แตลศิริวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
420 สุรพินท์พิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
421 เมืองบัววิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
422 กาบเชิงวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
423 สังขะ สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
424 รัตนบุรี สุรินทร์ สพม.เขต 33 2257-2558 -
425 เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 2257-2558 -
426 ตานีวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
427 แนงมุดวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
428 กระเทียมวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
429 ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
430 บัวเชดวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
431 พนมดงรักวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
432 ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
433 หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
434 พนาสนวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
435 สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
436 สินรินทร์วิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
437 ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
438 สนมวิทยาคาร สุรินทร์ สพม.เขต 33 2561 -
439 นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 - -
440 สุขานารี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 2557 2558
441 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 2257-2558 -
442 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 2257-2558 -
443 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 2560 -
444 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 2257-2558 -
445 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2257-2558 -
446 อนุบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2257-2558 -
447 อนุบาลบ้านด่าน บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2257-2558 -
448 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2560 -
449 อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2257-2558 -
450 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2257-2558 -
451 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 2257-2558 2559-2560
452 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 2257-2558 2559-2560
453 หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 - -
454 อนุบาลศีขรภูมิ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 2561 -
455 บ้านจอมพระ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 - -
456 บ้านท่าศิลา สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2257-2558 -
457 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2257-2558 2559-2560
458 บ้านหนองแวง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2257-2558 -
459 บ้านหนองแวง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2257-2558 -
460 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2257-2558 2559-2560
461 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2257-2558 -
462 อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2257-2558 -
463 บ้านหนองแวง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2257-2558 -
464 อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2257-2558 2559-2560
465 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา) อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2257-2558 2559-2560
466 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2557 2558
467 อนุบาลยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 2257-2558 2561
468 บ้านคุ้ม ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 2561 -
469 อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2257-2558 2559-2560
470 สุนทรวัฒนา ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2257-2558 -
471 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2257-2558 -
472 บ้านลาดใหญ่ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2257-2558 -
473 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2560 -
474 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ - -
475 อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ 2257-2558 -
476 สนามบิน ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 2257-2558 2559-2560
477 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 2257-2558 2559-2560
478 ชุมชนบ้านชนบท ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 2257-2558 2559-2560
479 ชุมชนบ้านหัวขัว ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 - -
480 บ้านหมากแข้ง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 2257-2558 2559-2560
481 อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 2257-2558 -
482 บ้านเชียงยืน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 2257-2558 -
483 อนุบาลกุมภวาปี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 2257-2558 -
484 ทับกุงประชานุกูล อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 2257-2558 -
485 เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 2257-2558 -
486 อนุบาลเลย เลย สพป.เลย เขต 1 2257-2558 -
487 ชุมชนวังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 2257-2558 -
488 อนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 2257-2558 -
489 อนุบาลหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 2257-2558 -
490 หลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 2257-2558 -
491 อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 2257-2558 -
492 อนุบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 2257-2558 -
493 บ้านท่าสองคอน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 - -
494 บ้านหนองแสง มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 2257-2558 -
495 บ้านหนองแสง มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 2257-2558 -
496 บ้านเชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 2257-2558 -
497 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2257-2558 -
498 บ้านกล้วยวิทยา ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2257-2558 -
499 ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 - -
500 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2257-2558 -
501 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2257-2558 -
502 ชุมชนบ้านสีแก้ว ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2257-2558 -
503 อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2561 -
504 อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2257-2558 -
505 กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2257-2558 -
506 อนุบาลสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 2257-2558 2559-2560
507 อนุบาลนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 2257-2558 -
508 บ้านดอนกลาง นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 2560 -
509 บ้านดอนกลาง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 2560 -
510 บ้านโพนจาน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 2560 -
511 มุกดาลัย มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร 2257-2558 2559-2560