รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามภูมิภาค
ภาคใต้

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ScQA รุ่น ปี พ.ศ. ObecQA รุ่น ปี พ.ศ.
1 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2257-2558 2561
2 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2257-2558 2559-2560
3 สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2257-2558 2559-2560
4 ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2257-2558 2559-2560
5 สวนศรีวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 2257-2558 2559-2560
6 สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 2257-2558 2559-2560
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2257-2558 2559-2560
8 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2557 2558
9 ศรียาภัย ชุมพร สพม.เขต 11 2557 2558
10 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2257-2558 -
11 สุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
12 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
13 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
15 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
16 เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
17 เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2561 -
18 พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
19 พรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
20 บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
21 เมืองหลังสวน ชุมพร สพม.เขต 11 - -
22 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2561 -
23 ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
24 ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร สพม.เขต 11 2560 -
25 ปะทิววิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 - -
26 มาบอำมฤตวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 2257-2558 -
27 ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2561 -
28 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
29 บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 2561 -
30 พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
31 พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 - -
32 ละแมวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 - -
33 สวีวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 2257-2558 -
34 ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 - -
35 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 2561
36 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 2561
37 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 2561
38 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 2559-2560
39 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 2559-2560
40 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 2559-2560
41 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 2559-2560
42 โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 2559-2560
43 ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 2559-2560
44 พัทลุง พัทลุง สพม.เขต 12 2257-2558 2559-2560
45 สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2557 2558
46 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 - -
47 ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 -
48 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
49 ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 - -
50 ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
51 นาบอน นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
52 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2560 -
53 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 - -
54 บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
55 ช้างกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 - -
56 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 - -
57 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
58 ชะอวด นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 -
59 ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 - -
60 ขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2257-2558 -
61 สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 - -
62 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
63 หัวไทรบำรุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
64 พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
65 สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
66 สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
67 ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 - -
68 นบพิตำวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 2561 -
69 สตรีพัทลุง พัทลุง สพม.เขต 12 2257-2558 -
70 พัทลุงพิทยาคม พัทลุง สพม.เขต 12 - -
71 ประภัสสรรังสิต พัทลุง สพม.เขต 12 - -
72 บางแก้วพิทยาคม พัทลุง สพม.เขต 12 - -
73 ตะโหมด พัทลุง สพม.เขต 12 - -
74 ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง สพม.เขต 12 - -
75 ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง สพม.เขต 12 - -
76 ควนขนุน พัทลุง สพม.เขต 12 - -
77 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง สพม.เขต 12 2257-2558 -
78 เขาชัยสน พัทลุง สพม.เขต 12 - -
79 สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง สพม.เขต 13 2257-2558 2561
80 วิเชียรมาตุ ตรัง สพม.เขต 13 2257-2558 2559-2560
81 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ สพม.เขต 13 2257-2558 -
82 คลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ สพม.เขต 13 - -
83 พนมเบญจา กระบี่ สพม.เขต 13 2561 -
84 อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ สพม.เขต 13 - -
85 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ สพม.เขต 13 2257-2558 -
86 เมืองกระบี่ กระบี่ สพม.เขต 13 2257-2558 -
87 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ สพม.เขต 13 2257-2558 -
88 ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ สพม.เขต 13 - -
89 ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ สพม.เขต 13 - -
90 เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ สพม.เขต 13 - -
91 คันธพิทยาคาร ตรัง สพม.เขต 13 - -
92 สภาราชินี 2 ตรัง สพม.เขต 13 2257-2558 -
93 ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง สพม.เขต 13 2560 -
94 สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง สพม.เขต 13 - -
95 สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง สพม.เขต 13 - -
96 รัษฎา ตรัง สพม.เขต 13 2561 -
97 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง สพม.เขต 13 2257-2558 -
98 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง สพม.เขต 13 2560 -
99 หาดสำราญวิทยาคม ตรัง สพม.เขต 13 - -
100 กันตังรัษฎาศึกษา ตรัง สพม.เขต 13 2560 -
101 สามัคคีศึกษา ตรัง สพม.เขต 13 - -
102 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง สพม.เขต 13 - -
103 กันตังพิทยากร ตรัง สพม.เขต 13 - -
104 ห้วยยอด ตรัง สพม.เขต 13 2257-2558 -
105 วังวิเศษ ตรัง สพม.เขต 13 - -
106 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต สพม.เขต 14 2257-2558 2561
107 กะทู้วิทยา ภูเก็ต สพม.เขต 14 2257-2558 2561
108 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สพม.เขต 14 2257-2558 2559-2560
109 สตรีระนอง ระนอง สพม.เขต 14 2257-2558 2559-2560
110 สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สพม.เขต 14 2557 2558
111 ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา สพม.เขต 14 - -
112 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา สพม.เขต 14 2257-2558 -
113 ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" พังงา สพม.เขต 14 2257-2558 -
114 สตรีพังงา พังงา สพม.เขต 14 2257-2558 -
115 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา สพม.เขต 14 - -
116 ทับปุดวิทยา พังงา สพม.เขต 14 - -
117 ท้ายเหมืองวิทยา พังงา สพม.เขต 14 - -
118 เมืองถลาง ภูเก็ต สพม.เขต 14 2561 -
119 พิชัยรัตนาคาร ระนอง สพม.เขต 14 2257-2558 -
120 กะเปอร์วิทยา ระนอง สพม.เขต 14 - -
121 กระบุรีวิทยา ระนอง สพม.เขต 14 2257-2558 -
122 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2257-2558 -
123 บ้านทวดทอง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2257-2558 -
124 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2257-2558 2559-2560
125 วัดชลธาราม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2257-2558 -
126 ชุมชนวัดสระแก้ว นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2257-2558 -
127 วัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2257-2558 -
128 วัดขรัวช่วย นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2257-2558 -
129 ชุมชนบ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2257-2558 -
130 อนุบาลกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ 2257-2558 -
131 อนุบาลพังงา พังงา สพป.พังงา 2257-2558 -
132 คุระบุรี พังงา สพป.พังงา 2257-2558 -
133 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 2557 2558
134 วิชิตสงคราม ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 2560 -
135 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2257-2558 -
136 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2257-2558 -
137 นาสาร สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2560 -
138 อนุบาลระนอง ระนอง สพป.ระนอง 2257-2558 2559-2560
139 อนุบาลชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 2257-2558 -
140 ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 2257-2558 -
141 บ้านสะพานยูง ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 - -
142 ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 2560 -
143 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 2257-2558 -
144 อนุบาลตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 2257-2558 2559-2560
145 บ้านคลองคุ้ย ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 2257-2558 -
146 วัดควนเมา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 2257-2558 -
147 บ้านต้นปรง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 2257-2558 -
148 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 2257-2558 -
149 อนุบาลพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 2257-2558 -
150 อนุบาลควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 2257-2558 -
151 อนุบาลป่าบอน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 2257-2558 2561
152 บ้านท่าลาด พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 2257-2558 -