รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามภูมิภาค
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ScQA รุ่น ปี พ.ศ. ObecQA รุ่น ปี พ.ศ.
1 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา สพม.เขต 15 2257-2558 2561
2 นราสิกขาลัย นราธิวาส สพม.เขต 15 2257-2558 2559-2560
3 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี สพม.เขต 15 2557 2558
4 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี สพม.เขต 15 2257-2558 -
5 สายบุรี"แจ้งประชาคาร" ปัตตานี สพม.เขต 15 2257-2558 -
6 โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี สพม.เขต 15 2257-2558 -
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา สพม.เขต 15 - -
8 สตรียะลา ยะลา สพม.เขต 15 2257-2558 -
9 ยะหาศิรยานุกูล ยะลา สพม.เขต 15 2257-2558 -
10 เบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา สพม.เขต 15 2257-2558 -
11 นราธิวาส นราธิวาส สพม.เขต 15 2257-2558 -
12 รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส สพม.เขต 15 - -
13 ตันหยงมัส นราธิวาส สพม.เขต 15 2257-2558 -
14 ร่มเกล้า นราธิวาส สพม.เขต 15 - -
15 ตากใบ นราธิวาส สพม.เขต 15 - -
16 เวียงสุวรรณวิทยาคม นราธิวาส สพม.เขต 15 - -
17 สุคิรินวิทยา นราธิวาส สพม.เขต 15 - -
18 สุไหงโกลก นราธิวาส สพม.เขต 15 2257-2558 -
19 มัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส สพม.เขต 15 - -
20 สวนพระยาวิทยา นราธิวาส สพม.เขต 15 - -
21 พิมานพิทยาสรรค์ สตูล สพม.เขต 16 2257-2558 2561
22 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
23 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
24 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
25 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
26 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
27 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
28 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
29 พะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
30 กำแพงวิทยา สตูล สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
31 สตูลวิทยา สตูล สพม.เขต 16 2257-2558 2559-2560
32 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา สพม.เขต 16 2557 2558
33 สทิงพระวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 - -
34 เทพา สงขลา สพม.เขต 16 - -
35 นาทวีวิทยาคม สงขลา สพม.เขต 16 - -
36 จะนะชนูปถัมภ์ สงขลา สพม.เขต 16 2560 -
37 สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 - -
38 ระโนด สงขลา สพม.เขต 16 - -
39 ระโนดวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 - -
40 สงขลาวิทยาคม สงขลา สพม.เขต 16 - -
41 ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล สพม.เขต 16 - -
42 รัตภูมิวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 - -
43 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา สพม.เขต 16 - -
44 หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา สพม.เขต 16 2257-2558 -
45 ควนเนียงวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 - -
46 ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล สพม.เขต 16 - -
47 ควนโดนวิทยา สตูล สพม.เขต 16 - -
48 ละงูพิทยาคม สตูล สพม.เขต 16 - -
49 วิเชียรชม สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 2257-2558 2559-2560
50 อนุบาลสงขลา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 2557 2558
51 อนุบาลสตูล สตูล สพป.สตูล 2257-2558 -
52 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 2257-2558 -
53 อนุบาลยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 2257-2558 -
54 นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 2257-2558 -
55 อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 2257-2558 -
56 บ้านแป๊ะบุญ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 - -
57 บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 - -